Terms and conditions

BlindGuide is een handelsnaam van Blind Guide B.V. Voor BlindGuide zijn dezelfde algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leveringsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden

Blindguide: de BV gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Damstraat 24 te Hardinxveld-Giessendam

Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Blindguide een order sluit of met Blindguide in onderhandeling is over het afsluiten van een order

Order: iedere opdracht die wordt geplaatst in de ETL-tool

Credits: betaalmiddel in de ETL-Tool welke tegen betaling van een bepaald geldbedrag worden verkregen om orders te plaatsen in de ETL-Tool.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen die worden aangeboden in ETL Tool van Blind Guide B.V te Hardinxveld-Giessendam, verder te noemen “BlindGuide”. Door gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (waaronder het downloaden van betaalde producten) via de ETL tool aanvaardt de afnemer deze algemene verkoopvoorwaarden.

Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden beschouwd iedere (potentiele) contractspartij van BlindGuide, aldus ook de gebruiker van door BlindGuide ontwikkelde of in licentie gegeven software, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de daartoe binnen BlindGuide bevoegde persoon dit heeft ondertekend.

Algemene voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De algemene voorwaarden zijn op de website van Blindguide door de afnemer in te zien en te downloaden.

Artikel 3. Totstandkoming order

Een order komt tot stand door het plaatsen van een bestelling via de ETL-tool door de afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Blindguide op het opgegeven emailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risioc van d afnemer. De inhoud van drukwerk, website etc. bindt BlindGuide niet, tenzij daarnaar in de order nadrukkelijk is verwezen.

BlindGuide behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen orderen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de order door de afnemer schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door BlindGuide pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.

BlindGuide zal vertrouwelijk omgaan met de aan haar ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 4. Prijzen / tarieven

De tarieven welke BlindGuide aan de afnemer voor de orders in rekening brengt staan vermeld in de ETL Tool.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent BlindGuide de afnemer een vergoeding per geslaagde conversie.

Deze vergoeding zal worden berekend in credit eenheden welke kunnen worden aageschaft in de BlindGuide portal; Betaling van de credit eenheden geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Na ontvangst van de credits kan in de ETL-Tool een conversie worden aangevraagd. De conversie wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via de email geleverd.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen voor credits exclusief 21% BTW.

Met plaatsing van een order tot conversie en de betaling in credits van de order gaat u een definitieve kooporder aan met Blindguide. De voorwaarden van deze order zijn op Blindguide beschikbaar voordat en op het moment dat u een order doet. Tijdens het bestelproces van de credits dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

BlindGuide is te allen tijde gerechtigd om de in de ETL Tool genoemde tarieven in de vorm van credits te wijzigen.

Artikel 5. Betaling en zekerheid

Het aantal gewenste /benodigde credits dienen voor het plaatsen van een order door afnemer te worden betaald. Vervolgens geschiedt betaling door afnemer per geplaatste order met behulp van de credits op het betreffende account waarop de order wordt geplaatst. Betaling van de gewenste/benodigde credits dient zonder verrekening en/of opschorting onmiddellijk (per iDEAL) of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BlindGuide aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen in de order of anderszins is vermeld op de factuur.

Indien wordt gekozen voor betaling per factuur dient rekening te worden gehouden dat credits pas na betaling worden bijgeschreven in de ETL Tool.

De conversievergoedingen worden voorafgaand per order in rekening gebracht.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van afnemer komt het saldo aan credits te vervallen en zijn de vorderingen van BlindGuide op afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Bezwaar van de afnemer tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij BlindGuide te worden ingediend. Bezwaar tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Levering, termijnen en risico

Het reeds aangekocht saldo van credits blijven behouden tot deze worden gebruikt door afnemer.

Aangekochte credits verplichten afnemer niet tot het doen van conversies. Credits welke zijn betaald zijn niet retouneerbaar.

Verwerkte bestanden blijven 60 dagen beschikbaar in de ETL Tool en worden dan automatisch verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe uploads van andere klanten. Naast de download link op het scherm mailen we je tevens een link zodat je de bestanden op een later tijdstip ook kunt binnenhalen.

Artikel 7. Bezwaarover verrichtte werkzaamheden

Klachten over de verrichte werkzaamheden of leveranties dienen door afnemer binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing, schriftelijk te worden gemeld aan BlindGuide. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BlindGuide in staat is adequaat te reageren.

Afnemer dient BlindGuide de gelegenheid te geven de gestelde gebreken te onderzoeken, bij gebreke waarvan de eventuele aansprakelijkheid van BlindGuide vervalt.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding (herroepingsrecht)

Op de orders van Blindguide geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is niet mogelijk.Wanneer u tijdens het bestelproces van de credits overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze algemene voorwaarden ziet afnemer af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Afnemer stemt dan namelijk in met directe levering via een link of onmiddelijke toegang tot de aangevraagde conversie.

Artikel 9. Overmacht

Blindguide is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, , indien zij daartoe wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten waar het product van Bluidguide gebruik van maakt, (

Artikel 10. Aansprakelijkheid

BlindGuide is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende conversies uit de ETL Tool of voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de ETL Tool. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de beschikbare gegevens. BlindGuide is niet verplicht om gegevens op te slaan of op enig moment te verstrekken later dan 60 dagen na het aanmaken van de conversie.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via de ETL-Tool en het internet. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Blindguide. Tevens is een afnemer zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van zijn smartphone,tablet of computer en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners zodat de producten van Blindguide kunnen worden ontvangen. BlindGuide is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BlindGuide is uitgegaan van door afnemer verstrekte gegevens. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling/order komen voor rekening en risico van de afnemer.

Indien afnemer aan BlindGuide informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Indien BlindGuide onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de schade ter hoogte van maximaal het bedrag van de voor de order bedongen prijs exclusief BTW, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van BlindGuide voor schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).

Afnemer vrijwaart BlindGuide voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende geo data van de afnemer welke zal worden geconverteerd in de etl tool, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van afnemer.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale software producten binnen de ETLTool, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Blindguide. De afnemer van de ETL tool verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Op de digitale producten van Blindguide berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Voor wat betreft de door BlindGuide voor afnemer ontwikkelde programmatuur (waaronder de ETL Tool) wordt aan afnemer slechts een gebruiksrecht verstrekt.

Op de digitale producten uit de ETL Tool van Blindguide rust copyright. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte software te kopïeren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de conversies te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Artikel 12. Toepasselijk recht

De order tussen afnemer en BlindGuide wordt beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.